Organisasjonen

Organisasjonen

Hvem er vi?

Nedre Eiker kirkelige fellesråd består av Nedre Eiker menighet og Mjøndalen menighet.

Fellesrådet er arbeidsgiver for alle ansatte med unntak av prestene, som er ansatt av Tunsberg bispedømme.

Vi er 20 ansatte i fellesrådet, og oppgavene er:

  1. Gravferdsforvaltning og gravplassdrift
  2. Undervisning og trosopplæring
  3. Diakoni
  4. Kirkemusikk
  5. Administrasjon

Gravferdsforvaltning og gravplassdrift gjøres på vegne av samfunnet og for hele befolkningen uavhengig av tros- eller livssynstilhørighet. Undervisning og trosopplæring  handler om kirkens arbeid med konfirmantundervisning og mange ulike tiltak for barn og ungdom i alderen 0-18 år.  Diakoni er kirkens omsorgstjeneste for mennesker i alle aldre og handler om ulike tiltak som kan være til hjelp og støtte i ulike livssituasjoner og gi gode hverdagsopplevelser når vi kanskje trenger det mest.  Kirkemusikken har en natulig og viktig plass i alle kirkelige sammenhenger, både ved gudstjenester, gravferd, vielser og utallige samlinger av ulike slag, konserter, kulturkvelder osv.  Det drives utstrakt korvirksomhet og unge orgelelever undervises på kirkenes flotte instrumenter.  Administrasjonen er en liten men viktig ansattgruppe som på mange måter er "oljen i maskineriet" og tar seg av stort og smått i det daglige arbeidet.    


Del denne artikkel på e-post