Fellesrådets virksomhet

Fellesrådets virksomhet

Nedre Eiker kirkelige fellesråd består av 2 sokn: Mjøndalen og Nedre Eiker.

Fellesrådets virksomhetsansvar er gitt i Kirkeloven § 14:  "Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknenen, utarbeide mål og planer for den kirkelige virkomshet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen."  Videre står det i loven at kirkelig fellesråd har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene, gravplassene og menighets- og prestekontor.  Kirkelig fellesråd har i tillegg arbeidsgiveransvaret for alle kirkelig ansatte, bortsett fra prestene som er ansatt av Tunsberg bispedømmeråd.   Nedre Eiker kirkelige fellesråd har for tiden totalt 20 ansatte på menighetskontorene, fellesrådskontoret og i gravplassdriften. Kirkeverge er Eva Trogstad (bildet) Foto: Knut Finquist


Del denne artikkel på e-post