Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Ny kommunestruktur

Ny kommunestruktur

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen skal bygge ny kommune sammen.  Dette får også konsekvenser for Den norske kirke i de 3 kommunene.  De kirkelige fellesrådene i kommunene må følge samme prosess som kommunen og jobbe mot sammenslåing fra og med 1. januar 2020.

Kirkelig fellesnemnd er satt og konstituert og består av 2 medemmer fra hvert av fellesrådene, samt representant for biskopen og representant for kommunal fellesnemnd.  I tillegg har fellesnemnda ansatt prosjektleder i 60 % stilling for perioden 05.09.17 - 31.1.19.  Ansatt prosjektleder er nåværende kirkeverge i Drammen.  I tillegg har kirkevergene i Svelvik og Nedre Eiker samt prostene i Eiker og Nord-Jarlsberg prostier møte og forslagsrett i fellesnemnda.  Det er i tillegg oppnevnt partssammensatt utvalg (PSU) der tillitsvalgte i 4 av fagorganisasjonene representerer de ansatte i de tre kirkelige fellesrådene.  Fellesnemnda har utarbeidet budsjett for prosjektperioden som er fremmet for kommunal felelsnemnd, og har fått tildelt drøye 1,5 millioner kroner i prosjektmidler.  Ansatte, menighetsråd og fellesråd har hatt en felles samling i oppstarten av prosessen, noe som var en god opplevelse for alle som deltok.  Kirkevergen i Nedre Eiker og leder av Nedre Eiker kirkelige fellesråd sørger for løpende informasjon om prosessens framgang til ansatte, tillitsvalgte og fellesråd.  Vi står foran spennende utfordringer og gleder oss over å kunne jobbe sammen om å etablere et nytt og videre fellesskap i vårt arbeide.  Samtidig er det viktig å huske at de lokale kirkene i fremtiden fortsatt vil være like lokale som de er i dag selvom vi blir en del av et større fellesskap.  Det viktigste for Nedre Eiker kirkelige fellesråd er å ivareta alle sine ansatte i prosessen og å være med på legge tilrette for godt kirkelig arbeid i lokalmiljøet også etter 1. januar 2020. 


Del denne artikkel på e-post